Diễn giả

Cùng tham gia và lắng nghe các chia sẻ về UX, Product, Design từ các design leader, manager ở các công ty, tập đoàn lớn ở Việt Nam và khu vực.

Ngày 1 – The Unconference

Ngày 2 – The Festival